نحوه پذیرش

پیش شتابدهی

اولین روز حضور در سیوان با آموزش همراه است. تمرکز اصلی دوره پیش شتابدهی سیوان بر روی آموزش مفاهیم استارتاپی، تیم سازی، افزایش آگاهی فنی و آشنایی با شناخت نیازهای بازار همراه است. در دوره پیش شتابدهی دو گروه پذیرش می شوند، تیم های استارتاپی و افراد ایده دار که طی گذراندن دوره تبدیل به تیم هایی با روحیه استارتاپی می شوند.

شتابدهی

در دوره شتابدهی در طی سه مرحله با مبالغ متفاوت بر روی استارتاپ ها سرمایه گذاری شتابدهی می شود. تمرکز اصلی این دوره بر روی تسریع فرآیند تولید و توسعه محصول یا خدمت مورد نظر استارتاپ و رسیدن به تست بازار موفق است.

پسا شتابدهی

در دوره شتابدهی در طی سه مرحله با مبالغ متفاوت بر روی استارتاپ ها سرمایه گذاری شتابدهی می شود. تمرکز اصلی این دوره بر روی تسریع فرآیند تولید و توسعه محصول یا خدمت مورد نظر استارتاپ و رسیدن به تست بازار موفق است.

 

نحوه پذیرش و شاخص ها

فرآیند انتخاب استارتاپ ها برای پذیرش بر اساس KPIهای معینی انجام خواهد شد. KPIهای مذکور توسط شتاب دهنده سیوانطراحی و تدوین شده و ملاک ارزیابی استارتاپ ها و کسب و کارها قرار می گیرد. همچنین برای خروج از هر مرحله و ورود به مرحله بعدی، شاخص هایی در نظر گرفته شده،‌ که هر یک از استارتاپ بایستی به همه یا حداقل بیشتر آنها رسیده باشند.