خدمات سازمانی

خدمات سیوان به سازمان ها

 1. جذب و سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها (جذب بر مبنای شاخص های همسو با سازمان و سرمایه گذاری با استفاده از خط اعتباری سازمان و تبدیل‌ آنها به واحدهای سودده)
 2. فرهنگ سازی از طریق رویدادها (نشر و ترویج فرهنگ کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای مستقل از طریق برگزاری جشنواره، دمو دی، استارتاپ ویکند و … برای فرهنگ سازی و ایجاد شور و اشتیاق در فعالین حوزه)
 3. ایجاد بسترهای درآمد زایی از طریق راه اندازی پلتفرم ها (شناسایی ظرفیت های تولید در بازار و بازارسازی از طریق ایجاد پلتفرم های عرضه مستقیم)
 4. راه اندازی مرکز نوآوری (طرح ریزی، تجهیز، ایجاد اکوسیستم متناسب برای رشد استارتاپ های حوزه)
 5. برنامه سازی تلویزیونی (در راستای گسترش فرهنگ کارآفرینی و اشتغالزایی و ارائه آموزش های عمومی و اطلاع رسانی جمعی)
 6. توانمند سازی فعالین حوزه برای اشتغالزایی (ارائه آموزش های مهارتی و توانمند سازی افراد دانش آموخته و یا مشغول به کار در حوزه موضوعی مورد نظر برای ایجاد و یا ارتقای کسب و کار)
 7. ارزآوری (ارائه راهکارهای درآمدزایی ارزی از طریق ظرفیت های سازمان)
 8. هم افزایی بین مراکز ذی نفع (همسو نمودن فعالیت های سازمان های ذی نفع در یک حوزه موضوعی و جلوگیری از هدر رفت منابع از طریق موازی کاری)
 9. ایجاد سندیکا یا کارگروه های حمایتی (ایجاد ساز و کارهای حمایت از کسب و کارها برای سازمان جهت نظارت بر روی کسب و کارها و یا تسهیل گری)
 10. فعالیت های کارگزاری (طراحی شاخص و‌ ساز و کار حمایتی برای سازمان در راستای حمایت های مالی از کسب و کارها)
 11. ارائه آموزش های سازمانی (تعریف دوره های آموزشی و برگزاری دوره در راستای ارتقای دانش سازمانی و فرهنگ سازی)